Đoản văn dịch

CHƯA HOÀN

1, Mệnh định – Diêm Lam

HOÀN

1, Bất đắc bất vi hoàng – Tàn Hoa Lộng Nguyệt

2, Công thần – Nan Vong Cẩu Cẩu

3, Thiên vạn mỹ nhân – Kiều Bạch

4, Trư yêu bất chiêu tài – Tương Tư Dẫn

Advertisements